Ứng dụng Doanh nghiệp

[ux_slider]

[ux_image]

[/ux_slider]
[row style=”small” width=”full-width”]

[col span__sm=”12″]

[title text=”CÁC LIÊN KẾT HỮU ÍCH” width=”100%” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px”]

[/col]
[col span=”4″]

[ux_image_box img=”45″ link=”https://dvc.vst.mof.gov.vn/” target=”_blank” rel=”Dịch vụ Công Kho bạc nhà nước” text_bg=”rgb(0, 108, 184)” text_color=”dark”]

DỊCH VỤ CÔNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC

https://dvc.vst.mof.gov.vn/

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″]

[ux_image_box img=”45″ link=”https://dvc.vst.mof.gov.vn/” target=”_blank” rel=”Dịch vụ Công Kho bạc nhà nước” text_bg=”rgb(0, 108, 184)” text_color=”dark”]

THUẾ ĐIỆN TỬ

https://thuedientu.gdt.gov.vn

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″]

[ux_image_box img=”45″ link=”https://dvc.vst.mof.gov.vn/” target=”_blank” rel=”Dịch vụ Công Kho bạc nhà nước” text_bg=”rgb(0, 108, 184)” text_color=”dark”]

PHÚ YÊN

https://phuyen.gov.vn

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″]

[/col]
[col span=”4″]

[/col]

[/row]